TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
642 hồ sơ

Đang xử lý
15 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.84 (%)